Logopedie

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied
van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek. Er vindt steeds meer wetenschappelijk onderzoek plaats naar de effecten van logopedie.  Kinderpraktijk Nouweland richt zich op taal, spraak, gehoor, auditieve vaardigheden, stotteren en broddelen.

Taalontwikkeling

‘ Tom is 2 jaar en spreekt nog vrijwel niet. Ouders maken zich zorgen en hebben Tom aangemeld voor logopedie. Tom probeert met wijzen zichzelf te uiten. Op de peuterspeelzaal heeft Tom moeite om contact te maken met anderen kinderen.’

‘Maaike (7 jaar met een taalontwikkelingsstoornis): ”En toen vielen er dingen uit de lucht. Het was heel koud maar we konden niet gaan. Maar gelukkig was we toch op tijd.’’ ‘

 

Praat uw peuter nog nauwelijks? Is uw kind stil in de klas, praat hij onverstaanbaar of struikelt hij voortdurend over zijn woorden? Begrijpt uw kind niet altijd wat u zegt? Dan kan het zijn dat het een mogelijke taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. De taalontwikkeling start al van jongs af aan. Het begint bij geluiden, daarna woorden en dan volgen de zinnen. Maar taal gaat ook over het maken van contact en in gesprek gaan met elkaar.

Kinderen leren praten op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Voor ouders kan het lastig zijn om te beoordelen of de spraaktaalontwikkeling van hun kind wel op niveau is. U kunt de SNEL afnemen of de Minimale Spreeknormen lijst. Dit zijn twee instrumenten die een aantal vragen bevatten over de spraak- taalontwikkeling. U kunt deze vragenlijsten terug vinden op  http://kindentaal.kindenlogopedie.nl/site/sneltest 

Bij jonge kinderen kunnen taalontwikkelingsproblemen zich uiten in de volgende kenmerken:

 • Het begrijpen van opdrachten;
 • Woorden imiteren;
 • Woordenschat;
 • Zinnen maken;
 • Contact maken;

Bij oudere kinderen kunnen taalontwikkelingsproblemen zich uiten in de volgende kenmerken:

 • Woordstructuur (werkwoorden, persoonlijk voornaamwoorden enz)
 • Zinsbouw
 • Woorden benoemen;
 • Woorden omschrijven;
 • Uitvoeren van meerdere opdrachten;
 • Beginnende geletterdheid (rijmen, letterkennis);
 • De moedertaal en de Nederlandse taal;

Neem contact op met de logopedist voor meer informatie of om een afspraak te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spraak

‘We zijn naar de logopedie gegaan omdat mijn dochter (3;5) steeds vroeg om een ‘toetje’ in plaats van een ‘koekje’.  Daarnaast sprak ze nog een paar andere klanken verkeerd uit. Ze raakte gefrustreerd omdat sommige mensen haar niet begrepen. Met logopedie leert ze hoe ze de klank moet uitspreken en wat het verschil is in klanken.  Nu kan ze zich verstaanbaar maken en zit ze ook beter in haar vel.’

‘De tandarts heeft aangegeven dat logopedie nodig is omdat mijn tanden naar voren staan. Hij zegt dat ik verkeerd slik en dat ik slis. Ik merk zelf ook dat ik soms niet verstaanbaar ben omdat mijn tong tussen mijn tanden gaat. Met logopedie werken we samen aan het slikken en de uitspraak.’

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun omgeving door ze na te doen. Door het verkeerd nadoen of anders horen, wordt de klank verkeerd uitgesproken en krijgen woorden een andere betekenis. Daarnaast kan een verkeerde uitspraak invloed hebben op het gebit.

Binnen de spraakproblemen komen we de volgende deelgebieden tegen:

 • Fonologische spraakstoornis ( het verwisselen van klanken);
 • Fonetische spraakstoornis ( het verkeerd uitspreken van klanken, bijvoorbeeld slissen);
 • Afwijkende mondgewoonten (duimen, open mond, mondademen);
 • Nasaliteit (spreken door de neus);
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie (motorische stoornis van de spraak);
 • Te snel spreken;

Neem contact op met de logopedist voor meer informatie of om een afspraak te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehoor en auditieve vaardigheden

‘Mijn dochter heeft al meerdere keren een oorontsteking gehad. We hebben het idee dat ze nu nog niet zo goed hoort. Ze spreekt woorden niet goed uit en soms lijkt ze mij niet te horen.’

 

Het gevolg van slechthorendheid kan zijn dat de communicatie moeizaam op gang komt. Het contact maken verloopt moeilijk doordat het kind minder reageert op geluiden. Een ander gevolg is een achterstand in het begrijpen van taal en het leren spreken. Daarnaast kunnen er problemen optreden bij het leren lezen en de sociaal emotionele ontwikkeling. Het leren lezen is vooral een auditieve vaardigheid.

Bij auditieve verwerkingsproblemen (AVP) zijn er problemen met de auditieve functies. Auditieve functies worden vaak uitgelegd als “wat we doen met wat we horen”. Oftewel: het verwerken van geluiden, klanken en spraak. Kinderen met AVP hebben vooral moeite met allerlei vaardigheden, benodigd voor het verstaan van mondelinge informatie.

Enkele voorkomende kenmerken die kinderen met auditieve verwerkingsproblematiek kunnen laten zien zijn: veel “huh” zeggen; moeizaam begrijpen van mondelinge opdrachten; moeite met onthouden van mondelinge informatie; en/of het negeren van geluiden en/of opdrachten.

De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal leesvoorwaarden voldoen, voordat ze naar groep 3 kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: letters samenvoegen tot één woord of verschillen horen tussen klanken/woorden.

Stotteren en broddelen

‘Toen de Sinterklaastijd begon, begon mijn zoontje ook weer met hakkelen. Hij struikelde over zijn woorden en kwam er soms niet uit. Als ik hem soms hielp door de zin af te maken, werd hij boos.’

 

Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraakbeweging gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden ze er met veel spanning uit geperst. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen. Voorbeelden zijn meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen. Vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken. Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren.

Stotteren begint meestal bij kinderen tussen de twee en zeven jaar. Bij de meeste kinderen gaat stotteren vanzelf over, sommigen hebben een behandeling door een logopedist of stottertherapeut nodig. Het is dan belangrijk om snel goed onderzoek te doen, zodat u de juiste informatie krijgt of therapie nu wel/niet zinvol is.

Er is voor stotteren een screeningslijst waarop je kunt zien of logopedie nodig is of niet. Maar twijfelt u dan kunt u altijd contact opnemen met een logopedist. De screeningslijst kunt u vinden op: https://www.stotteren.nl/ouders/screeningslijst-voor-stotteren-sls.html

Broddelen

Broddelen is een stoornis in het spreken. Je herkent het aan de niet-vloeiende of aritmische, moeilijk verstaanbare spraak. Opvallend zijn een slappe uitspraak en een hoog spreektempo, het ineenschuiven van woorden, bijvoorbeeld ‘tevisie’ in plaats van ‘televisie’. Ook stopwoordjes, snelle woordherhalingen en klankherhalingen zijn signalen van broddelen. Daarnaast komen moeilijkheden met het formuleren van gedachten voor. Dit geldt ook voor schriftelijke formuleringen.